OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zameranie StavEdu

Ktoré profesie sú zahrnuté v systéme?

Na workshope dňa 19. novembra 2014, ktorý zorganizoval NUCŽV, bolo schválených následovných 7 skupín stavebných profesií, pre ktoré boli pripravené školiace programy: 

 • Skupina 1 (hrubá výroba): murár HSV, izolatér, omietkar, betonár, lešenár,

 • Skupina 2 (PSV): murár PSV (vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov), inštalatér sádrokartónu, kominár (murárske práce), stavebný stolár, elektrikár,

 • Skupina 3 (montáž prefabrikátov a konštrukcií): montážnik betónových a oceľových konštrukcií, montážnik obvodových plášťov, oceliar,

 • Skupina 4 (strechy a hydroizolácie): strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar, pokrývač,

 • Skupina 5 (dokončovacie práce): maliar, natierač, tapetár, dlaždič, obkladač, podlahár, kamenár,

 • Skupina 6 (inštalácie): inštalatér, montážnik zdravotechniky, montážnik vykurovacích a chladiacich systémov, stavebný zámočník,

 • Skupina 7 (stavebné stroje): obsluha stavebných strojov.

Do systému boli v spoluprácii so SIEA zaradené nasledovné programy:

 • Skupina 8 (energie): energetické systémy a zariadenia budov budov,
 • Skupina 9 (osvetlenie): osvetľovacie systémy budov.

Do systému StavEdu boli taktiež zaradené ďalšie akreditované moduly ďalšieho vzdelávania poskytované remeselníkom a pracovníkom na stavbách v sektore budov a to na základe dohody s ZSPS. Cieľom tejto spolupráce bolo vytvoriť konzistentný a kvalitný systém ďalšieho vzdelávania, ktorý je adekvátne financovaný, vrátane podpory vlády a štrukturálnych fondov.

 

Ktoré technológie a materiály sú zahrnuté v systéme?

Do systému sú zahrnuté technológie a materiály podľa návrhov dodávateľov technológii a materiálov ako aj samotných stavebných firiem. Na vyššie spomínanom workshope boli navrhnuté následovné technológie a skupiny materiálov:

 • izolačné materiály,
 • suchá montáž,
 • ohýbanie trubiek a spájanie,
 • ohýbanie a spájanie materiálov,
 • ukotvenia,
 • protipožiarna ochrana,
 • mokrý proces,
 • povrchová úprava,
 • osadzovanie okien a dverí,
 • delenie materiálov,
 • stavebné materiály,
 • spojovacie materiály,
 • náterové hmoty,
 • výplne otvorov,
 • obkladové materiály,
 • ocele, kovy, plasty, armatúry, zdravotechnika, odpadové konštrukcie.

 

Aké učebné ciele systém vzdelávania sleduje?

Učebné ciele boli identifikované pracovnými skupinami, ktoré zahŕňajú odborníkov z oblasti odborného vzdelávania, dodávateľov materiálov a technológií pre stavbu a prevádzku budov a stavebnými firmami. 

Dňa 19. novembra 2014 sa na NÚCŽV v Bratislave konal prvý spoločný workshop expertov z vyššieuvedených pracovných skupín. Tento workshop:

 1. Validoval rozdelenie profesií do jednotlivých vzdelávacích a školiacich programov.
 2. Definoval technologický a materiálový rámec pre jednotlivé vzdelávacie a školiace programy.
 3. Definoval základný rozsah učebných cieľov v oblasti rozvoja zručností podľa profesií a podľa jednotlivých vzdelávacích a školiacich programov.
 4. Definoval základný rozsah učebných cieľov v oblasti rozvoja znalostí podľa profesií a podľa jednotlivých vzdelávacích a školiacich programov.

Dňa 12. februára 2015 sa konal validačný workshop s cieľom pripraviť návrhy kvalifikačných štandardov na posúdenie interným týmom pre kvalitu výstupov v zložení: Zuzana Štrbíková (NÚCŽV), Marta Minarovičová (ÚVS), Katarína Babulíková (NÚCŽV). Tento interný tým doporučil daľšie doplnenie kvalifikačných štandardov o špecifické zručnosti a znalosti relevantné pre vzdelávacie programy. Po doplnení boli návrhy kvalifikačných štandardov interným týmom schválené.

Kvalifikačné štandardy pre jednotlivé skupiny profesii si môžete stiahnuť priamo z našej stránky:

Kvalifikačný štandard pre 1. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Kvalifikačný štandard pre 2. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Kvalifikačný štandard pre 3. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Kvalifikačný štandard pre 4. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Kvalifikačný štandard pre 5. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Kvalifikačný štandard pre 6. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Kvalifikačný štandard pre 7. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Kvalifikačný štandard pre 8. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu

 

Schválené kvalifikačné štandardy boli začlenenédo národného systému kvalifikácií.

V nadväznosti na validáciu kvalifikačných štandardov, NÚCŽV spracoval návrhy hodnotiacich štandardov, ktoré si môžete stiahnúť z našej stránky:
 
Hodnotiaci štandard pre 1. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Hodnotiaci štandard pre 2. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Hodnotiaci štandard pre 3. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Hodnotiaci štandard pre 4. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Hodnotiaci štandard pre 5. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Hodnotiaci štandard pre 6. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Hodnotiaci štandard pre 7. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu
Hodnotiaci štandard pre 8. skupinu na stiahnutie v pdf klikni tu

 

Bol účastníkom vzdelávania udelovaný certifikát?

Po ukončení vzdelávacích programov sa mohli účastníci prihlásiť na kontrolný test. Po úspešnom zvládnutí testu absolvent získal certifikát potvrdzujúci nadobudnutnú kvalifikáciu v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Tento certifikát je akceptovaný zamestnávateľmi na Slovensku. ZSPS rokuje so zahraničnými partnermi o vzájomnom uznávaní certifikátov zvýšenej kvalifikácie v tejto oblasti. Cieľom je dosiahnúť, aby certifikáty získane na Slovensku boli uznávané v daľších krajinách EÚ. 

 

Sledujte nás!