OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Dialóg stakeholderov

Spracovanie návrhov opatrení na podporu investícií do zručností a zvýšenia intenzity obnovy budov

V rámci projektu, zameraného na vybudovanie národného systému kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v sektore budov, pracovné skupiny stakeholderov spracovali návrhy na:

  • Finančnú podporu ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v sektore budov, vrátane podpory zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ,
  • Legislatívne úpravy pre zabezpečenia fungujúceho právneho rámca pre ďalšie vzdelávanie,
  • Formy motivácie pre účasť v národnom systéme kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania,
  • Podporu dopytu po inteligentných energetických riešeniach, vrátane "zeleného" verejného obstarávania,
  • Zintenzívnenie obnovy verejných budov, rodinných domov a bytových jednotiek.

Členovia pracovnej skupiny dialógu stakeholderov boli: 

Meno:

Organizácia:

Pavol Kováčik

ZSPS

Frantisek Doktor

ZSPS

Marta Brodzianska

IOZ

Vladimír Benko

SKSI

Alena Ohradzanská

MDVR SR

Marta Minarovičová

ÚVS

Zsolt Lukáč

ZSPS

 

Čo sa stane so spracovanými návrhmi?

Už v rámci dialógu stakeholderov sa doň zapojili aj príslušné rezorty a predbežné návrhy boli prerokované v rámci príslušných rezortov. Výsledkom týchto rokovaní bol akčný plán, ktorého plnenie bolo pravidelne kontrolované všetkými stakeholdermi.

Sledujte nás!