OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Budujeme budúcnosť

“Budujeme budúcnosť” je program založený z iniciatívy stavebných podnikateľov, ktorého cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia a zníženie vplyvov klimatických zmien na kvalitu života občanov Slovenska. Program je založený v súvislosti s projektmi StavEdu a ingREeS, ktoré sú zamerané na vyškolenie remeselníkov, pracovníkov na stavbách, architektov/projektantov, stavbyvedúcich a ďalších odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a použitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Na tieto projekty nadviažu ďalšie, ktoré sa okrem vzdelávania zamerajú aj na vytváranie trhu renovácií budov na štandard budov so skoro nulovou potrebou energie s cieľom pritiahnuť investorov do obnovy budov a priblíženie sa zákazníkom s kvalitnou ponukou technológií, materiálov, stavebných prác a služieb tak, aby obnova budov priniesla nielen energetické úspory a zníženie emisií CO2, ale aj zlepšenie kvality bývania a ochrany zdravia užívateľov budov.
Program “budujeme budúcnosť” má ambíciu rozšíriť sa do ostatných krajín Európy, vrátane krajín stredoeurópskeho regiónu s ktorými ZSPS nadviazalo spoluprácu v rámci programu Build Up a Build Up Skills. 
Program je charakterizovaný ôsmimi črtami, ktoré prijalo a schválilo Prezídium ZSPS:
Princípy – formálny záväzok firmy, ktorý predstavuje podpísanie deklarácie generálnym riaditeľom obsahujúcej základné princípy ochrany životného prostredia a predchádzania klimatickým zmenám.
Kódexy – pomáhajú firmám implementovať program.
Ukazovatele činnosti – progresívny vývoj ukazovateľov, pomocou ktorých môže byť meraný príspevok firmy k ochrane životného prostredia a znižovanie emisií CO2.
Komunikácia – neustály proces komunikácie o otázkach týkajúcich sa ochrany životného prostredia a predchádzania klimatickým zmenám so zainteresovanými stranami.
Vzájomná výmena skúseností – organizovanie stretnutí a workshopov umožňujúcich vymieňanie skúseností a názorov jednotlivých firiem pri implementácii programu „Budujeme budúcnosť“.
Názov a logo – prijatie názvu a loga, ktorým sa ZSPS a zapojené firmy jasne hlásia k programu „Budujeme budúcnosť“.
Povzbudenie všetkých firiem, ktoré sa podieľajú na renováciách a výstavbe nových nZEB, k pripojeniu sa k programu.
Verifikácia – samo-overovanie implementácie programu členskými firmami.
Hlavným cieľom programu „Budujeme budúcnosť“ je trvalo udržateľné stavebníctvo s ohľadom na životné prostredie, konečnú spotrebu energie v budovách, emisie CO2 a iných skleníkových plynov. Jeho snahou je tiež vytvorenie základu a podmienok pre vedenie dialógu s vládou a verejnosťou ohľadne zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a využitia obnoviteľných zdrojov energie, ako aj súvisiacich konceptov inteligentných miest (Smart Cities) a inteligentných budov (intelligent buildings). Tento dialóg bude zabezpečovať podporu vzdelávania a trhu obnovy budov na štandard nZEB a výstavby nových nZEB, ako aj podporu súvisiaceho výskumu a inovácií.
Zapojenie sa do programu je dobrovoľný záväzok stavebného sektora a firmy sa stávanú členmi programu na základe dobrovoľnosti.
 
Ak máte záujem zapojiť sa, môžete tak na priloženom odkaze.